Saturday, April 29, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 29-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(I) (201) Kimbila

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn:

2. - Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, Chánh pháp không được an trú lâu ngày?

- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc Ðạo sư; sống không tôn trọng, không vâng lời Pháp; sống không tôn trọng, không vâng lời chúng Tăng; sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp; sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do nhân này, do duyên này, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được an trú lâu ngày.

3. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, Chánh pháp được an trú lâu ngày?

- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc Ðạo sư; sống tôn trọng và vâng lời Pháp; sống tôn trọng và vâng lời chúng Tăng; sống tôn trọng và vâng lời học pháp; sống tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Ðây là nhân, đây là duyên, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Chữ "học pháp - sikkapada" có đồng nghĩa với giới luật? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2. Phải chăng cách nói "đây là thời mạt pháp không ai làm gì được" thì cái nhìn đó không chính xác theo Tam tạng? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Một cá nhân tinh tấn hành lời Phật dạy có đủ để Phật Pháp hưng thịnh?- TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Như thế nào là sự tôn kính Pháp theo ý nghĩa chân xác? - TT Tuệ Siêu


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được Đức Phật dạy trong bài kinh hôm nay? 
A. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch giáo pháp sẽ bị suy vong /
B. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch giáo pháp sẽ hưng thịnh / 
C.  Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch giáo pháp sẽ hưng thịnh nếu có 5 hiện tượng hoặc sẽ suy vong với 5 hiện tượng /
 D. Thịnh suy của giáo pháp là do duyên nghiệp không ai làm gi khác hơn được

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: C

Trắc nghiệm 2. Những sự kiện nào sau đây là biểu hiện của "sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau"?
 A. Các vị xuất gia không kính lễ nhau theo hạ lạp /
 B. Những người Phật tử thường dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích nhau /
 C. Cả hai giới xuất gia và tại gia xem nhẹ việc thờ phượng Đức Phật /
 D. Cả ba điều trên


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D .

No comments:

Post a Comment