Monday, April 10, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 10-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Giáo pháp có thể lãnh hội trực tiếp hay gián tiếp như câu chuyện của bà Kàlì nhưng phải chăng nghe trực tiếp có những lợi lạc không phủ nhận được? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Người tạo phước, học pháp thường mời rủ người khác cùng làm có được những lợi ích gì? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Phải chăng chúng ta chỉ nên lễ lạy cha mẹ khi cha mẹ chết, chứ khi đang sống không được lễ lạy? Và những bài kinh về Vô Thường, khổ và Vô Ngã chỉ nên tụng cho người chết? - TT Tuệ Siêu
  

 III. Trắc Nghiệm 
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được xem là đúng theo sử liệu về Bà Kàlì? 
A. Là thân mẫu của tôn giả Sona /
 B. Là người thường đi chùa nghe pháp và tạo phước với bạn thân / 
C. Là người chứng sơ quả trong lúc tình cờ nghe người khác nói về ân đức Phật, ân đức Pháp /
 D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Những lợi ích nào sau đây thường thấy ở những người tạo phước theo cách "cộng nghiệp"? 
A. Bớt "bỏn xẻn pháp" hay vị kỷ quá đáng /
 B. Có được bạn lành (kalyanamitta) mà cũng là thiện hữu cho người khác /
C. Có thể làm được những chuyện lớn nhờ chung sức /

 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment