Thursday, April 27, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 27-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XX. Phẩm Bà-La-Môn

(IX) (199) Gia Ðình

1. - Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp, được nhiều công đức. Thế nào là năm?

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người sau khi thấy họ tâm được tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, như vậy là đưa đến cõi Trời, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người đứng dậy, đảnh lễ họ, mời họ ngồi. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

4. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người từ bỏ cấu uế của xan tham. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến đại uy lực, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.

5. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

6. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp này được nhiều công đức.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Niềm tin trong sạch (tịnh tín) - cittāni pasādenti -  khác biệt gì với niềm tin bình thường? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Phải chăng tịnh tín chính là nhân sanh thiên giới? - TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Những phúc quả của trần gian như cao sang, quyền quý, phú túc do nghiệp lành đã tạo vậy còn sự phấn đấu để thành đạt thì sao? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4. "Học hỏi pháp là nhân sanh trí tuệ", pháp ở đây là tất cả môn học hay chỉ có Phật Pháp? TT Pháp Đăng


 III. Trắc Nghiệm
Thảo luận 1. Bậc sa môn giới đức đến thăm viếng gia đình nào tạo nên những duyên lành: (1) Khởi sanh niềm tin trong sạch là nhân lành sanh thiên giới (2) Khởi sanh lòng cung kính chào đón - là nhân lành sanh vào gia đình cao sang  (3) từ bỏ cấu uế của xan tham  là phước duyên đưa đến quả phúc quyền quý (4) được cúng dường theo khả năng là nhân lành tạo thành quả phú túc (5) Được học hỏi giáo pháp là nhân lành tạo nên đại trí tuệ. Điều nào sau đây được xem là đúng với ý nghĩa của bài kinh?
 A. Sự thăm viếng của các bậc giới đức là duyên lành cho người gia chủ tạo nhiều phước hạnh / 
B. Hạnh lành khác biệt tạo nên quả phúc khác biệt /
 C. Thiện nghiệp cần có thiện duyên /
 D. Cả ba câu trên


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D

No comments:

Post a Comment