Friday, April 14, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 14-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương Năm Pháp
 XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ

(VII) (177) Người Buôn Bán

1. - Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc.

Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Những người học y khoa có khi phải giết những con vật như chuột hay khỉ để thí nghiệm có thể chấp nhận được không như câu cứu cánh biện minh cho phương tiện? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 2. Đi lính đánh trận có gọi là một thứ tà mạng? ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3 : Một người làm nghề đồ tể phát sanh tài sản, nhưng họ lại có làm phước thì nghiệp và phước của người đó trong kiếp sau ra sao? - TT Pháp Đăng


 III. Trắc Nghiệm
 Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là chính xác?
 A. Năm nghề buôn bán: Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc thuộc tà mạng của người cư sĩ /
 B. Tà mạng của người cư sĩ gồm có năm: Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc /
 C. Chánh mạng của người xuất gia và tại gia giống nhau /
 D. Đã có chánh nghiệp thì tất nhiên có chánh mạng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: B

 Trắc nghiệm 2. Chánh mạng của người cư sĩ bao gồm  đặc điểm nào sau đây?
 A. Nuôi mạng bằng cách thức không phương hại chúng sanh khác /
 B. Nuôi mạng bằng nghề nghiệp không bị khiển trách bởi bậc thiện trí /
 C. Nuôi mạng bằng việc làm không ngăn ngại sự tu tập nội tâm /
 D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Có một người cư sĩ nuôi dưỡng cha mẹ già bằng nghề làm gốm với đất lấy từ những miệng hang do các con vật đào lên, người cư sĩ đó là: 
A. Cấp Cô Độc /
 B. Cunda / 
C. Ghatikara /
 D. Bimbisara


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3 : C

No comments:

Post a Comment