Wednesday, April 12, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 12-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương Năm Pháp
 XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ

(V) (175) Kẻ Bị Vất Bỏ

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào là năm?

Không tin; ác giới; đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; tin tưởng điềm lành; không tin hành động; tìm kiếm ngoài (Tăng chúng) người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ.

2. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm?

Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Hình ảnh nào sau đây là dấu hiệu của người cư sĩ có niềm tin ở Tam Bảo? 
A. Đi đâu gặp chùa chiền thường vào lễ Phật /
 B. Lúc gặp khổ nạn nghĩ tới việc làm phước để cầu an /
 C. Để tâm lắng nghe khi có những bài thuyết pháp hay luận đạo /
 D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D

  Trắc nghiệm 2. Hình ảnh nào sau đây là biểu hiện của  một người cư sĩ có giới hạnh? 
A. Gặp chuyện khó nói thì giữ im lặng thay vì nói dối /
 B. Trước khi tạo phước như trai tăng, hành hương thọ trì ngũ giới hoặc bát quan trai /
 C. Không bao giờ lấy bất cứ gì không phải của mình nhất là khi đi chùa / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2 : D  .

Trắc nghiệm 3. Những nghi lễ nào sau đây không gọi là giới cấm thủ? 
A. Nghi lễ để bày tỏ lòng cung kính như lễ bái Tam Bảo /
 B. Nghi lễ để tạo phước với niềm tin nhân quả /
 C. Nghi lễ để thể hiện lòng hiếu kính như cầu thọ cho cha mẹ / 
D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: D

Trắc nghiệm 4. Tại sao tin tưởng bói toán "có vấn đề" trong sự hành trì Phật Pháp?
 A. "Tin" vào điều mơ hồ là biểu hiện của tinh thần thiếu mạnh mẽ /
 B. "Tin vào định mệnh" làm yếu kém niềm tin vào nỗ lực chuyển hoá cuộc sống trong hiện tại /
 C. Tin vào số mạng vận hành bởi các vì sao làm hỏng niềm tin ở nhân quả nghiệp báo 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: D

Trắc nghiệm 5. Phật ngôn "tìm người xứng đáng để tôn kính ngoài Tăng chúng và tại đấy phục vụ" đã ảnh hưởng văn hoá xã hội thế nào tại các quốc gia Phật giáo với điều nào sau đây?
 A. Người Phật tử xem sự hướng dẫn của chư tăng là thẩm quyền cao nhất trong lãnh vực tinh thần /
 B. Tích cực xây dựng mái chùa tốt đẹp bằng cách giải quyết những điều không tốt thay vì quay lưng bỏ đi / 
C. Phân rõ giáo lý Phật Pháp và những gì thuộc ngoại giáo / 

D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu số 5 là D


No comments:

Post a Comment