Wednesday, April 19, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 19-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 5
 XX. Phẩm Bà-La-Môn

(I) (191) Ví Dụ Con Chó

1. Có năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay được thấy giữa các con chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn. Thế nào là năm?

2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ đi đến nữ Bà-la-môn, không đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ Bà-la-môn, cũng đi đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không đi đến không phải con chó cái. Ðây là cựu Bà-la-môn pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy được giữa các Bà-la-môn.

2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ đi đến nữ Bà-la-môn trong thời có thể thụ thai, không có đi trong thời kỳ không thể thụ thai. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ Bà-la-môn trong thời có thể thụ thai và cũng trong thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái trong thời có thể thụ thai, không đi đến trong thời kỳ không thể thụ thai. Ðây là cựu Bà-la-môn pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy được giữa các Bà-la-môn.

4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn không mua, không bán nữ Bà-la-môn cọng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn mua và bán nữ Bà-la-môn, cọng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực không mua, không bán con chó cái cọng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ðây là cựu Bà-la-môn pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy được giữa các Bà-la-môn.

5. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các loài chó không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ðây là cựu Bà-la-môn pháp thứ tư, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn.

6. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lấy các đồ ăn còn lại và mang đi. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó, vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Ðây là cựu Bà-la-môn pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn.

Năm cựu Bà-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, nay được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây nói lên ý nghĩa của bài kinh hôm nay? 
A. Con người thường tự hào về giá trị truyền thống nhưng chưa chắc hiểu được đó là gì và có thể đã đánh mất mà không biết /
 B. Loài người thua loài vật /
 C. Không ai biết thật sự nguồn gốc xa xưa là gì / 
D. Những cái gọi là truyền thống không có giá trị gì

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: A ._

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây cho thấy một số lớn Phật tử đánh mất giá trị truyền thống thật sự của Đạo Phật? 
A. Đặt nặng nghi lễ hơn là sự tu tập thân tâm /
 B. Thờ phượng Đức Phật như là ngẫu tượng hơn là hình ảnh của một bậc giác ngộ đại bi, đại trí /
 C. Xem ngôi chùa như là một đền thờ hơn là nơi tu tập của hai giới xuất gia và tại gia /
 D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2 : D

Trắc nghiệm 3. Để có thể gìn giữ được truyền thống uyên nguyên của Phật Pháp người Phật tử nên làm điều nào sau đây?
 A. "Lấy Tam Tạng kinh điển làm thầy" /
 B. Thường niệm tưởng ân lành Tam Bảo theo kinh " Itipi so bhagava ..  Svakhato .. Supatipanno..." / 
 C. Luôn nhắc nhở sự hành trì ứng hợp theo giới , định, tuệ /
 D. Cả ba câu trên

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 3: D

Trắc nghiệm 4. Nỗ lực nào sau đây nói lên tinh thần bảo lưu truyền thống Phật giáo?
 A. Tổ chức trùng tuyên Tam Tạng Kinh Điển (Lần thứ sáu cách đây bảy mươi năm) /
 B. Sử dụng Phạn ngữ Pàli làm chuẩn mực cho sự nghiên cứu tụng đọc / 
C. Trao truyền giới pháp cho người xuất gia đúng theo luật định không tuỳ tiện /
 D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 4: D 

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây làm mai một truyền thống chân thực của Phật Pháp?
 A. Lấy Phật Pháp tô điểm cho quan niệm cá nhân (như nói rằng Tổ Đạt Ma lập ra chùa Thiếu Lâm do vậy võ học là một phần của Phật giáo) /
 B. Ưa chuộng những tác phẩm nặng tính giải trí vì hoa mỹ hay thời thượng hơn là đào sâu vào chánh tạng /
 C. Quá chú trọng về hình thức hơn là giá trị thật như xao lãng những chương trình tu học / 

D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 5: D


No comments:

Post a Comment