Wednesday, April 26, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 26-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương 5
 XX. Phẩm Bà-La-Môn

(VIII) (198) Lời Nói

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm?

2. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm.

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo lun 1: Lời nói như hoa khác biệt gì với lời nói với tâm từ?- TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2 Lời nói nhu hoà và lời nói tâm từ. Trường hợp nào lời nói với tâm từ mà không có nhu hoà, trường hợp nào nói lời nhu hòa mà không có tâm từ? - TT Pháp Tân
 Thảo lun 3. Phải chăng "Lời thật mất lòng" không hẳn là nên nói?- ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 4: Thế nào là hợp thời? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 5: Nói đúng thời có liên quan đến thời gian, địa điểm, thời lượng và đề tài không? - TT Pháp Tân
Thảo luận 6: Trong những buổi thuyết pháp thường có lời thỉnh Pháp Sư thì gọi là thuyết pháp đúng thời. Có trường hợp nào không có lời thỉnh thuyết pháp mà vẫn được coi là thuyết pháp đúng thời? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 7: TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận

 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment