Wednesday, April 5, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 5-4-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

 1-10 Nữ Cư Sĩ

1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.

2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.

7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.


II. Thảo Luận:TT Giác Đẳng điều hợp   
Thảo luận 1. Một người cảm nhận một cách sâu sắc về giá trị của Pháp Bảo có được gọi "tín thành tựu"? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2. Người Phật tử niệm tưởng Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu (ratana) thay vì là ngôi quyền lực cao nhất như hầu hết các tôn giáo. Điều nầy tạo nên sự khác biệt gì giữa người Phật tử và tín đồ các tôn giáo khác. - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Phải chăng khi người Phật tử lấy Phật Pháp làm trọng thì không hành xử đặt bản ngã cá nhân trên tất cả? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 4. Làm thế nào để cả hai giới xuất gia và tại gia tha thiết với giá trị cao quý của chánh pháp? TT Tuệ Siêu


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây thật sự nói lên giá trị của cuộc sống? 
A. Cái gì đẹp nhất /
 B. Cái gì mang lại lợi ích lớn nhất /
 C. Cái gì được ưa chuộng nhất /
 D. Cái gì khiến mình hãnh diện nhất

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: .B 

Trắc nghiệm 2. Khi tâm của chúng ta tha thiết với một giá trị cao quý thì điều nào sau đây có thể xẩy ra? 
A. Tâm ý tập trung nhiều hơn là suy nghĩ lan man /
 B. Không muốn phí phạm thì giờ của cuộc sống cho những giá trị tầm thường /
 C. Không sống trong sự vô vị. buồn nản /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: . D

Trắc nghiệm 3. Câu chuyện nào sau đây được xem là có xẩy ra trong lịch sử Phật giáo?
 A. Ông Cấp Cô Độc trong lúc đi tìm Phật băng ngang tha ma mộ địa thấy ánh sáng lạ nhưng lấy được bình tâm đi tới/
 B. Vua Bình Sa Vương bị khổ hình trong nhà giam nhưng vẫn an lạc vì niệm tưởng Đức Phật / 
C. Tôn giả Maha Kassapa dù hoàn toàn giải thoát nhưng vẫn hành trì khổ đầu đà suốt đời vì nghĩ về lợi ích cho thế hệ mai hậu /
 D. Cả ba câu chuyện trên đều có ghi trong lịch sử


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: D.

No comments:

Post a Comment