Monday, May 22, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 22-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(IX) (229) Rắn Ðen (1)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm?

2. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm?

4. Không thanh thịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn.


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.


(X) (230) Rắn Ðen (2)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm?

2. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm?

4. Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc độc của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn hay tham đắm. Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn nói hai lưỡi. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình!

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

TT Giác Đẳng chia sẻ về chuyến đi hành hương Tích Lan


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Nguyên nhân nào sau đây, theo Phật Pháp, là động lực chính khiến chúng sanh tạo ác nghiệp?
 A. Sinh kế khó khăn /
 B. Ngã chấp, ngã sở chấp, mạn tuỳ miên /
 C. Hoàn cảnh gia đình /
 D. Ảnh hưởng xã hội

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1 :.B

Trắc nghiệm 2. Đối với vấn đề giới tính, những gì Đức Phật dạy mang tính cách nào sau đây?
 A. Trọng nam khinh nữ /
 B. Đức Phật dạy người nữ có thể thành tựu những điều như nam giới nhưng Ngài cũng cho biết nữ giới có những nhược điểm nhất định /
 C. Đức Phật dạy nam nữ vốn bình đẳng /
 D. Đức Phật dạy người nữ hơn người nam vì có thể sanh ra tất cả

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2 :.B.

Trắc nghiệm 3. Nguyên nhân nào sau đây là lý do tạo nên những phức cảm của người nữ? 
A. Sinh lý tương đối phức tạp hơn người nam /
 B. Tâm lý mẫn cảm hơn người nam / 
C. Sự yếu đuối lo sợ / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3:. D .

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây được ghi nhận là có đề cập trong bài kinh?
 A. Ưa ngoại tình thì dễ phản bội /
 B. Tham đắm nhiều thì thủ đoạn độc hại nhiều /
 C. Thích chia rẽ thì hay nói hai lưỡi /
 D. Cả ba điều trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: .D 

Sunday, May 21, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 21-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài

((VIII) (228) Bữa Ăn

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ ngọ. Thế nào là năm?

2. Ðối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, không cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc không được thoải mái; lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng.

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm quá chiều, sau giờ ngọ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Thế nào là năm?

4. Ðối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc được thoải mái; lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 2. Phải chăng các bữa ăn đúng giờ giấc hằng ngày chẳng những tốt cho sự tu tập mà còn tốt cho xã hội và tín ngưỡng? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Phải chăng trong sự tưởng kính chư thiên thì sự cúng dường hương, đăng, hoa, quả, thực phẩm vẫn là biểu hiện tốt hơn là chỉ nghĩ trong tâm? - ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghiệm

Friday, May 19, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 19-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(VII) (227) Tài Sản

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là năm?

2. Tài sản bị nguy hiểm về lửa; bị nguy hiểm về nước; bị nguy hiểm về vua; bị nguy hiểm về trộm cướp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm?

4. Nhờ tài sản, tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự an lạc, dị thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên Thiên giới.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Tại sao Đức Thế Tôn trong sự giảng dạy thì có trước có sau, có tình có lý mà đa số Phật tử lại có cách nói rất phiến diện? - TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Bài kinh hôm nay đề cập đến những nguy hiểm của tài sản và những lợi lạc của tài sản. Ý nghĩa nào sau đây phù họp với Phật ngôn trong bài kinh? 
A. Giàu có không hẳn là tuyệt đối tốt cho cuộc sống /
 B. Nghèo khổ không hẳn là tốt cho sự an lạc nội tâm /
 C. Khéo sử dụng tài sản thì an lạc đời nầy và đời sau / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu số 1 : .D 

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây phù hợp với lời Phật dạy? 
A. Người xuất gia có thể dùng vật dụng cúng dường để nuôi dưỡng cha mẹ /
 B. Biết dùng tài sản để giúp đở quyến thuộc và bạn hữu cũng là cách tạo sự an lạc /
 C. Có tài sản mà không bố thí tạo phước là đường đi vào đoạ xứ vì xan tham bỏn xẻn / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2:D

Trc nghiệm 3. Câu nào sau đây đúng với lời Phật dạy? 
A. Chỉ nên dùng tài sản để phụng dưỡng cha mẹ /
 B. Ưu tiên trong chi tiêu nên dùng cho tình yêu, hôn nhân /
 C. Nên biết phân chia thích hợp: cha mẹ, vợ con, thuộc hạ, bằng hữu... đều không nên bỏ qua / 
D. Cho ai không quan trọng miễn có cho là tốt rồi

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: .C .

Trắc nghiệm 4. Người nào sau đây chọn cuộc sống thanh đạm nhưng đồng thời vẫn phụng dưỡng cha mẹ?
 A. Sujatà /
 B. Anathapindika /
 C. Ghàtikara / 
D. Visàkhà

TT Giác Đẳng cho đáp án số 4 là C

 Trắc nghiệm 5. Câu ca dao nào sau đây gần với lời Phật dạy:
 A.nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo / Nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo / 
B. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng, khó ba mươi tuổi cũng đừng vội lo /
 C. Có của thì tạo nghĩa nhân/ Bo bo giữ của cũng bằng như không /
 D. Gặp thời phung phí cũng nên, hết thời dẫu khéo giữ gìn cũng suy

TT Pháp Tân cho đáp án câu 5 là C

Thursday, May 18, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 18-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tín

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(V) (225) Viếng Thăm Gia Ðình(1)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người viếng thăm gia đình. Thế nào là năm?

2. Phạm lỗi không mời mà đến; phạm lỗi ngồi một mình; phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo; phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn năm, sáu chữ; sống với nhiều suy tư về dục.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình.

(VI) (226) Viếng Thăm Gia Ðình (2)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, đối với vị Tỷ-kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. Thế nào là năm?

2. Luôn luôn thấy nữ nhân; do thấy, nên có liên hệ; do có liên hệ nên có sự thân mật; do có sự thân mật nên có cơ hội (để tư thông); khi tâm đã có tư thông, thời được chờ đợi như sau: Sẽ không có hoan hỷ sống Phạm hạnh; hay sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô; hay từ bỏ học giới; trở lui lại đời sống thế tục.


Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại đối với vị Tỷ-kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Quan hệ "thân thiết" giữa người xuất gia và cư sĩ thế nào gọi là lành mạnh? TT Pháp Tín
Thảo luận 2. Chư tăng nên quan tâm tới người cư sĩ thế nào gọi là ở mức độ vừa phải? - TT Tuệ Quyền
 Thảo luận  3. Người cư sĩ thương kính chư tăng thế nào là hợp với Phật Pháp? - TT Pháp Tín


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Những điều nào sau đây được xem là không phù hợp trong quan hệ giữa chư tăng và cư sĩ mặc dù được xem là bình thường theo quan niệm người thế gian?
 A. Chư tăng nựng nịu trẻ con /
 B. Chư tăng là gạch nối cho sự gầy dựng tình cảm nam nữ /
 C. Chư tăng "tặng quà" cho những cá nhân để tạo tình thân /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Những điều nào sau đây không thích hợp để người cư sĩ hỏi chư tăng?
 A. Mặc bộ quần áo nào đó có đẹp không / 
B. Công việc giao dịch làm ăn nào đó có triển vọng không / 
C. Nên tiếp tục chữa trị cho người thân hay nên "rút ống" để người bệnh ra đi / 
D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 :.D

 Trắc nghiệm 3. Những điều nào sau đây nên được xem là nền tãng xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa chư tăng và cư sĩ?
 A. Chư tăng chú trọng việc tu tập, người Phật tử ủng hộ khuyến khích / 
B. Chư tăng lo thuyết pháp, giảng kinh, người Phật tử mời rủ bạn hữu nghe pháp, học đạo 
/ C.  Chư tăng lo việc mặt tinh thần cho cư sĩ, cư sĩ lo mặt vật chất cho chư tăng /
 D. Cả ba điều trên


_TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3:. D 

Bài học. Thứ Năm ngày 18-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(IV) (224) Sống Quá Lâu (2)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

2. Xan tham đối với trú xứ; xan tham đối với gia đình; xan tham đối với đồ vật cúng dường; xan tham đối với công đức; xan tham đối với pháp.

Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

4. Không xan tham đối với trú xứ; không xan tham đối với gia đình; không xan tham đối với đồ được cúng dường; không xan tham đối với công đức; không xan tham đối với pháp.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại một chỗ.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Nếu một tu sĩ thấy ở lâu sanh phiền não nên quyết định thay đổi chỗ ở thỉ có gọi là thiếu tinh thần trách nhiệm? - TT Pháp Đăng
 Thảo luận 2. Một vị tỳ kheo có đông đảo Phật tử thân tín có trở ngại gì cho sự tu tập? - ĐĐ Nguyên Thông
 Thảo luận 3. Phải chăng người xan tham pháp cũng có cái tốt vì vẫn quý giá trị của pháp? - TT Pháp Đăng
 Thảo luận 4. Có lập luận rằng bằng cấp (học vị) tốt cho chư tăng vì như vậy chứng tỏ được trình độ và được quần chúng kính trọng; tuy nhiên một số cho rằng chính bằng cấp khiến cho những tăng sĩ quá nặng danh vị. Quan niệm thế nào là hợp tình hợp lý? - TT Tuệ Quyền


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây đúng với ý nghĩa của chữ "xan tham"? 
A. Không muốn mất cái mình đang có /
 B. Không vui với cái người khác có/ 
C. Không muốn ai chỉ trích mình /
 D. Muốn có càng nhiều càng tốt

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây giúp một tỳ kheo xây chùa mà không dính mắc? 
A. Quan niệm chùa là của tứ phương tăng /
 B. Xây dựng chùa nhưng cũng không quên việc tu tập và hoằng pháp/ 
C. Nên có được sự liên hệ với "thiện hữu" để nhắc nhở /
 D. Cả ba điều trên


TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây là lời Phật dạy? 
A. Thiện pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp / 
B. Bậc giải thoát bỏ sau lưng cả thiện ác /
 C. Pháp nên được hiểu là phương thuốc trị bệnh (nói cách khác không phải là điều để thủ đắc) / 
D. Cả ba câu trên


TT Pháp Tín cho đáp án câu 3 là D

Wednesday, May 17, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 17-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(III) (223) Sống Quá Lâu (1)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

2. Ðồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng; nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm; nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong những công việc gì phải làm; sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc.

Này các Tỷ-kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

4. Ðồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng; dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm; không có nhiều việc làm, không nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm; không sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc.

Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại một chỗ.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1. Đối với người cư sĩ thì đời sống du mục và đời sống định cư cái nào tốt hơn và tốt ở mặt nào và không tốt ở mặt nào? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2: Nên chọn như thế nào để tìm nguồn an lạc trong đời sống tu tập của mình? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 3: Nên xử sự như thế nào trong mọi hoàn cảnh có vui có buồn để  đời sống được hạnh phúc? - TT Pháp Đăng

 III. Trắc Nghiệm