Sunday, May 7, 2017

Bài học. Chủ Nhật 7-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT  Tuệ Siêu

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

(I) (211) Mắng Nhiếc

1. - Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ lỵ, các vị tu Phạm hạnh, phỉ báng bậc Thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm?

2. Phạm tội bị tẩn xuất, chặt đứt con đường hướng thượng; hay phạm một tội nhiễm; hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; khi mạng chung tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ lỵ, các vị tu Phạm hạnh, phỉ báng bậc Thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp


Thảo luận 1. Phải chăng trong đời sống dươi mái chùa một trong những ác nghiệp dễ tạo là khẩu nghiệp bất thiện? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 2. Dùng lời nặng nề đối với những người tu tập, dù nhỏ hơn, có tạo nghiệp nặng? - TT Pháp Tân
Thảo luận  3. Làm thế nào để giảm thiểu thói quen nói nặng người khác?
Thảo luận 4. Chê bai thuộc loại khẩu nghiệp bất thiện nào?
Thảo luận 5. Lời đã nói không lấy lại được, một người biết mình đã nói lời ác thì nên làm gì?
Thảo luận  6. Bớt nói có giúp giảm thiểu khẩu nghiệp ác?
Thảo luận 7: TT Giác Đẳng tóm tắt bài hoc


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment