Sunday, May 14, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 14-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

(VIII) (218) Không Tịnh Tín (2)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho kẻ không tịnh tín. Thế nào là năm?

2. Những tư tưởng bất tín không được tịnh tín; một số tư tưởng đã tịnh tín có thể đổi khác; không làm theo lời dạy của bậc Ðạo Sư; thế hệ tiếp bắt chước tà kiến; tâm không được tịnh tín.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người không có tịnh tín.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người có tịnh tín. Thế nào là năm?

4. Những tư tưởng bất tín được tịnh tín; những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng; lời dạy của bậc Ðạo Sư được làm theo; thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến; tâm được tịnh tín.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có tịnh tín.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1: Phải chăng những người không phải là Phật tử hay là người xuất gia nếu sống không tịnh hạnh thì cũng gặp những tai hại mà Đức Phật đã nói trong bài học hôm nay? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 2: Làm thế nào để thực hành tịnh hạnh được lâu dài? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Cuộc sống tịnh hạnh khó thực hành trong đời này  trong đời sống sau có tiếp tục tu tập để thực hành cuộc sống tịnh hạnh hay không? - TT Tuệ Quyền


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment