Sunday, May 21, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 21-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài

((VIII) (228) Bữa Ăn

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ ngọ. Thế nào là năm?

2. Ðối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, không cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc không được thoải mái; lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng.

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm quá chiều, sau giờ ngọ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Thế nào là năm?

4. Ðối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời; đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời; đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm công việc được thoải mái; lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 2. Phải chăng các bữa ăn đúng giờ giấc hằng ngày chẳng những tốt cho sự tu tập mà còn tốt cho xã hội và tín ngưỡng? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Phải chăng trong sự tưởng kính chư thiên thì sự cúng dường hương, đăng, hoa, quả, thực phẩm vẫn là biểu hiện tốt hơn là chỉ nghĩ trong tâm? - ĐĐ Nguyên Thông III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment