Sunday, May 28, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 28-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương 5
XXV. Phẩm Ác Hành

(I) (241) Người Ác Hành (1)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thế nào là năm?

2. Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thế nào là năm?

4. Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành.

(II-IV) (242 - 244) Người Ác Hành (2)

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người thân ác hành:

- Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người khẩu ác hành: Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại nàycho người ý ác hành:Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

(V) (245) Người Ác Hành (3)

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người "Từ bỏ diệu pháp, an trú phi diệu pháp":Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

(VI - VII) (246-247) Người Ác Hành (4)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người thân ác hành.Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người thân thiện hành. Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu pháp; an trú diệu pháp,

Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo,cho người khẩu ác hành:Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người khẩu thiện hành.Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu pháp; an trú diệu pháp.

Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, chongười ý ác hành:Tự mình chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

2. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người ý thiện hành.Tự mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu pháp; an trú diệu pháp.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài ví người ác như mũi tên bắn đi trong đêm tối, và trong bài kinh hom nay Đức Phật Ngài lại nói một người tạo ác thì tiếng xấu đồn xa. Xin giải thích hai vị dụ này. TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Trong đời sống hàng ngày nên tu tập như thế nào để không tạo các nghiệp bất thiện do thân, khẩu, và ý? - ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận 3. Trong Phật Giáo thì một người lỡ có hành vi ác hạnh thì có cách nào để xoá ác hạnh mà người đó lỡ phạm không? TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật giảng chưa chắc một người cả đời làm thiện sẽ sanh thiên giới, một người làm ác chưa chắc đọa địa ngục. Thì như vậy một người làm ác là do tiền thân đã rất ác nên kiếp này họ mới làm ác, vậy thiện ác có cân bằng không? - TT Tuệ Siêu


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment