Tuesday, May 16, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 16-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài

(I) (221) Du Hành Dài

1. - Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Thế nào là năm?

2. Không nghe điều chưa được nghe; không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe; không tự tin một phần điều đã được nghe; cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; không có bạn bè.

Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích. Thế nào là năm?

4. Nghe điều chưa được nghe; làm cho thanh tịnh điều đã được nghe; tự tini một phần điều đã được nghe; không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; có bạn bè.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích.

(II) (222) Du Hành Dài (2)

1. - Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Thế nào là năm?

2. Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc, không làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đắc, không có tự tin một phần điều đã được chứng đắc,cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; không có bạn bè.

Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích. Thế nào là năm?

4. Chứng đắc điều chưa được chứng đắc,làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đắc;tự tin một phần điều đã được chứng đắc; không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; có bạn bè.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1. Trong bài học hôm nay Đức Phật dạy "người đi du hành dài không có mục đích thì có điều tai hại là không nghe được điều chưa nghe, không làm sáng tỏ những điều đã được nghe". Trong khi đó người xưa nói "đi một đàng học một sàng khôn". Như vậy có sự trống trái trong 2 điều này. Xin so sánh hai điều này. - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Trong bài kinh hôm hay Đức Phật dạy có 5 điều nguy hại cho một người du hành lâu dài, tại sao trong khi có những đoạn kinh Đức Phật dạy rằng  ở một chỗ lâu ngày sẽ có nguy hại ? TT Pháp Tín.
Thảo luận 3. Do nguyên nhân nào có người dễ bị ảnh hưởng với sự xúi dục hoặc lôi kéo của người khác và nguyên nhân nào có người khó bị ảnh hưởng với sự xúu dục  của người khác? - TT Pháp Đăng 
 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment