Tuesday, May 2, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 2-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(IV) (204) Các Sức Mạnh

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm?

2. Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực.

Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Phải chăng ngũ lực ở đây với tàm và quý được áp dụng trong đời sống hằng ngày hơn là trong sự chuyên tâm thiền định (niệm và định)? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 2. Một người chỉ cần có năm sức mạnh tín, tàm, quý, cần, trí có đủ để gọi tinh thần mạnh mẽ? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 3. Phải chăng những sức mạnh tín, tàm, quý, cần, trí càng to lớn thì càng thoải mái trong sự hành thiện, sống với thiện và lớn mạnh với thiện? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4: TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Những phiền não như ham muốn, hận thù cũng có sức mạnh nhưng nếu so với sức mạnh của tín, tàm, quý, cần, trí thì điều nào sau đây là điểm nổi bật: 
A. Phiền não mạnh nhưng làm suy giảm những khả năng khác (như giận quá thì mất khôn) /
 B. Năm sức mạnh tín, tàm, quý, cần, trí càng mạnh thì đời sống càng vững chãi ( như Phật ngôn: nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui) /
 C. Sức mạnh của phiền não giống như ma tuý: càng mạnh thì càng làm suy yếu /
 D. Ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1:.D 

Trắc nghiệm 2. Có những người được biết với những giai thoại liên hệ tới sức mạnh nội tâm. Điều nào sau đây được biết qua kinh điển? 
A. Khujjatara là người có trí tuệ bén nhạy / 
B. Anathapindika là người có niềm tin dõng mãnh / 
C. Tôn giả Cakkhupàla là người có sự tinh tấn không bao giờ thối chuyển /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2:.D .


No comments:

Post a Comment