Tuesday, May 9, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 9-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT  Giác Đẳng

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

III) (213) Ác Giới, Phá Giới

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, do nhân phóng dật, bị tổn thất tài sản lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ nhất cho kẻ ác giới, phá giới.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với kẻ ác giới, phá giới, tiếng ác đồn xa. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ hai cho kẻ ác giới, phá giới.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy, có sợ hãi, có hoang mang. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ ba cho kẻ ác giới, phá giới.

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ tư cho kẻ ác giới, phá giới.

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ năm cho kẻ ác giới, phá giới.

Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới.

7. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích cho vị có giới, đầy đủ giới. Thế nào là năm?

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, do nhân không phóng dật, thâu được tài sản lớn. Này các Tỷ-kheo, đây là lợi ích thứ nhất cho vị giữ giới, đầy đủ giới.

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với người giữ giới, đầy đủ giới, tiếng lành đồn xa. Này các Tỷ-kheo, đây là lợi ích thứ hai cho kẻ giữ giới, đầy đủ giới.

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, có đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy không sợ hãi, không hoang mang. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ ba cho người giữ giới, đầy đủ giới.

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ tư cho người giữ giới, đầy đủ giới.

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ giới khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ năm cho người giữ giới, đầy đủ giới.

Này các Tỷ-kheo, có năm sự lợi ích này cho vị giữ giới, đầy đủ giới.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Nếu giữ năm giới được trong sạch thì có tốt hơn là giữ tỳ kheo giới mà không được hoàn hảo? TT Tuệ Siêu
 Thảo luận 2. Giữ giới thế nào để tâm được hoan hỷ, thanh tịnh và phấn chấn? - TT Pháp Tín
Thảo luận 3. Phải chăng việc giữ giới cũng có "chiều sâu" người hiểu rõ giới như các chi phần ... giúp hành giả trì giới tốt hơn? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Một trong những phúc quả của trì giới là "giàu sang" nêu được hiểu là "nhân sanh phước vật như bố thí" hay do giữ giới nên tài sản không bị hao tổn, mất mát? -TT Tuệ Quyền


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Hệ quả của ác giới và phá giới thuộc lãnh vực nào sau đây?
 A. Tương quan xã hội như tiếng xấu đồn xa... /
 B. Ảnh hưởng tâm lý như thiếu tự tin giữa các đám đông /
 C. Nghiệp quả luân hồi như sanh vào cõi khổ /
 D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1 :.D 

Trắc nghiệm 2. Tại sao tu tập giới ảnh hưởng thế nào với sự tu tập định? 
A Người có giới trong sạch có lòng tự tin vào khả năng chế ngự bản thân nhờ vậy giúp cho định /
 B. Giữ giới giúp hành giả "nếm được hương vị của chánh pháp" qua sự thực hành /
 C. Sự "vững tâm" do giữ giới an lập hành giả trong tư thế thích hợp để phát triển định / 
D. Cả ba điều trên đều đúng


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2 :.D

No comments:

Post a Comment