Saturday, May 13, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 13-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

(VII) (217) Không Tịnh Tín (1)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho người không tịnh tín. Thế nào là năm?

2. Tự mình chỉ trích mình; bậc có trí sau khi suy xét, quở trách; tiếng ác đồn xa; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người không có tịnh tín.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người có tịnh tín. Thế nào là năm?

4. Tự mình không chỉ trích mình; bậc có trí sau khi suy xét, tán thán tiếng lành đồn xa; khi mạng chung, tâm không mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện Thú, Thiên giới, cõi đời này.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có tịnh tín.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp

Thảo luận 1. Thế nào là thân, khẩu và ý không thanh tịnh? TT Pháp Đăng 
Thảo luận 2. Một người có lòng tin biểu hiện như thế nào để mình biết là người đó có lòng tin? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3: Như thế nào gọi là tự mình chỉ trích mình một trong 5 điều nguy hại của một người không có tịnh hạnh
Thảo luận 4. Như thế nào là tiếng lành đồn xa? TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment