Friday, May 19, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 19-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(VII) (227) Tài Sản

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là năm?

2. Tài sản bị nguy hiểm về lửa; bị nguy hiểm về nước; bị nguy hiểm về vua; bị nguy hiểm về trộm cướp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm?

4. Nhờ tài sản, tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự an lạc, dị thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên Thiên giới.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Tại sao Đức Thế Tôn trong sự giảng dạy thì có trước có sau, có tình có lý mà đa số Phật tử lại có cách nói rất phiến diện? - TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Bài kinh hôm nay đề cập đến những nguy hiểm của tài sản và những lợi lạc của tài sản. Ý nghĩa nào sau đây phù họp với Phật ngôn trong bài kinh? 
A. Giàu có không hẳn là tuyệt đối tốt cho cuộc sống /
 B. Nghèo khổ không hẳn là tốt cho sự an lạc nội tâm /
 C. Khéo sử dụng tài sản thì an lạc đời nầy và đời sau / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu số 1 : .D 

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây phù hợp với lời Phật dạy? 
A. Người xuất gia có thể dùng vật dụng cúng dường để nuôi dưỡng cha mẹ /
 B. Biết dùng tài sản để giúp đở quyến thuộc và bạn hữu cũng là cách tạo sự an lạc /
 C. Có tài sản mà không bố thí tạo phước là đường đi vào đoạ xứ vì xan tham bỏn xẻn / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2:D

Trc nghiệm 3. Câu nào sau đây đúng với lời Phật dạy? 
A. Chỉ nên dùng tài sản để phụng dưỡng cha mẹ /
 B. Ưu tiên trong chi tiêu nên dùng cho tình yêu, hôn nhân /
 C. Nên biết phân chia thích hợp: cha mẹ, vợ con, thuộc hạ, bằng hữu... đều không nên bỏ qua / 
D. Cho ai không quan trọng miễn có cho là tốt rồi

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 3: .C .

Trắc nghiệm 4. Người nào sau đây chọn cuộc sống thanh đạm nhưng đồng thời vẫn phụng dưỡng cha mẹ?
 A. Sujatà /
 B. Anathapindika /
 C. Ghàtikara / 
D. Visàkhà

TT Giác Đẳng cho đáp án số 4 là C

 Trắc nghiệm 5. Câu ca dao nào sau đây gần với lời Phật dạy:
 A.nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo / Nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo / 
B. Giàu ba mươi tuổi chớ mừng, khó ba mươi tuổi cũng đừng vội lo /
 C. Có của thì tạo nghĩa nhân/ Bo bo giữ của cũng bằng như không /
 D. Gặp thời phung phí cũng nên, hết thời dẫu khéo giữ gìn cũng suy

TT Pháp Tân cho đáp án câu 5 là C

No comments:

Post a Comment