Saturday, May 6, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 6-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT  Pháp Tân

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(X) (210) Thất Niệm

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm?

2. Ngủ một cách khổ sở; thức dậy một cách khổ sở; thấy ác mộng; chư Thiên không phòng hộ; bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm?

4. Ngủ một các ngon lành; thức dậy một cách ngon lành; không thấy ác mộng; chư Thiên phòng hộ; bất tịnh không chảy ra.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Thế nào là "đi vào giấc ngủ với sự tỉnh thức"? - TT Pháp Tín
Thảo luận 2. Sự an tịnh trước và sau giấc ngủ dài có ảnh hưởng gì tới thân tâm? - TT Pháp Tín
Thảo luận 3. Chúng ta có thể thay đổi cách "rơi vào giấc ngủ" chăng? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4. Có gì liên hệ giữa cách đi vào giấc ngủ và mộng mị trong lúc đang ngủ? TT Pháp Tín
Thảo luận 5. Một người ngủ "có chư thiên phòng hộ" là thế nào? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 6. Trong kinh dạy một người tu tập biết "khi đi ngủ tác ý lúc thức dậy" nên được hiểu thế nào?


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment