Monday, May 1, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 1-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(III) (203) Con Ngựa Thuần

1. Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Thế nào là năm?

2. Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua.

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm?

4. Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành.

Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Sự điềm đạm trong cách xử thế có liên hệ gì tới sự tu tập nội tại ? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 2. Một người xuất gia hướng tới sự thuần hoá bản thân như bài kinh hôm nay đề cập thì có thể xem đó là mục đích tiên khởi của sự tu tập chăng? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 3. Ngày nay đa số người tu tập thường bận tâm với ý nghĩ "mình là ai" hơn là "mình sống với sở hành thế nào". Cách suy nghĩ đó phải chăng khiến hàng xuất gia xa rời giá trị truyền thống? TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4: TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Y cứ theo kinh điển thì pháp nào sau đây là biểu hiện đặc trưng của một sa môn chơn chánh theo Phật Pháp?
 A. có biện tài /
 B. học nhiều hiểu rộng /
 C. Kham nhẫn /
 D. Giỏi về nghi lễ

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là C

Trắc nghiệm 2.  Theo lời Phật dạy thì "một Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng đường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời" do nguyên nhân nào sau đây? 
A. Vì sự tu tập thuần hoá bản thân /
 B. Vì giữ địa vị cao trọng /
 C. Vì học nhiều hiểu rộng /
 D. Vì giáo phẩm của tôn giáo

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2 : a 

Trắc nghiệm 3. Như loài ngựa thuần có khả năng chạy nhanh, một tỳ kheo cũng có khả năng "chạy nhanh" ở đây chỉ cho điều nào? 
A. Làm việc tay chân mau lẹ /
 B. Đủ khả năng chánh niệm kịp thời với những biến đổi ở thân tâm với nhận thức đâu là khổ, là nhân sanh khổ .. trong thời khắc hiện tại /
 C. Có thể đi hành trình dài với vận tốc nhanh /
 D. Học hành mau lẹ

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 3 là B


No comments:

Post a Comment