Monday, May 15, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 15-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

(IX) (219) Lửa

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa. Thế nào là năm?

2. Có hại cho mắt; tổn hại dung sắc; tổn hại sức mạnh; quần chúng tụ họp tăng trưởng; các câu chuyện về bàng sanh được nói lên.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1: Tại sao trong bài học hôm nay Đức Phật ngài ví Cha Mẹ và Phật Pháp Tăng là lửa? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2.Trong sự tu tập thấy Phật tử hoặc Chư Tăng làm điều gì không đúng mình không nhắc nhở thì có nghĩa không có sự tương trợ, còn nếu nhắc nhở thì điều đó có là gây ra lửa đốt chính mình không? TT Pháp Tân
Thảo luận 3. Những loại lửa như lửa Cha Mẹ, lửa Tam Bảo, lửa tham sân si nên ứng dụng như thế nào trong đời sống tu tập? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 4. Cha Mẹ và Tam Bảo là lửa. Có người nghĩ rằng vì sợ lửa đốt cháy nên không lo thì như vậy thiếu trách nhiệm với Cha Mẹ và Tam Bảo? TT Pháp Đăng III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment