Monday, May 8, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 8-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT  Tuệ Quyền

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

(II) (212) Ðấu Tranh

1. - Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra các cuộc đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm?

2. Không chứng điều chưa chứng được; thối thất điều đã chứng được; tiếng ác đồn khắp; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Làm thế nào để nói lên quan điểm của mình mà vẫn giữ được tinh thần "vô tranh"? TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Khi sự tranh luận không có lối thoát thì một tu sĩ nên làm gì?- TT Tuệ Siêu
Thảo luận 3. Tâm mê loạn trong lúc lâm chung có hệ quả gì? TT Pháp Đăng
Thảo luận 4: TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1Thái độ hiếu thắng trong tranh chấp biểu hiện điều nào sau đây?
 A. Thiếu từ tâm / 
B. Nặng ngã chấp / 
C. Chỉ muốn thắng thế bất chấp sự thật hay hư nguỵ / 
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1:.D

Trắc nghiệm 2. Tại sao sự ưa thích tranh luận khiến một tu sĩ "Không chứng điều chưa chứng được; thối thất điều đã chứng được"?
 A. Vì đánh mất từ tâm /
 B. Vì làm tăng trưởng phiền não /
 C. Vì đánh mất định hướng giác ngộ giải thoát /
 D. Cả ba điều trên

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2:.D .

 Trắc nghiệm 3. Người thật sự hiểu Phật Pháp chấp nhận điều nào sau đây? 
A. Thà là bị thua thiệt hơn là bản thân bị lôi cuốn vào phiền não hơn thua /
 B. Bảo vệ tâm được an tịnh hơn là nặng lòng với sĩ diện / 
C. Luôn nhận thức là sự mất mát trí tuệ chân thực đáng ngại hơn những mất mát khác / 
D. Cả ba điều trên


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3:.D 

No comments:

Post a Comment