Thursday, May 18, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 18-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(IV) (224) Sống Quá Lâu (2)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

2. Xan tham đối với trú xứ; xan tham đối với gia đình; xan tham đối với đồ vật cúng dường; xan tham đối với công đức; xan tham đối với pháp.

Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

4. Không xan tham đối với trú xứ; không xan tham đối với gia đình; không xan tham đối với đồ được cúng dường; không xan tham đối với công đức; không xan tham đối với pháp.

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại một chỗ.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Nếu một tu sĩ thấy ở lâu sanh phiền não nên quyết định thay đổi chỗ ở thỉ có gọi là thiếu tinh thần trách nhiệm? - TT Pháp Đăng
 Thảo luận 2. Một vị tỳ kheo có đông đảo Phật tử thân tín có trở ngại gì cho sự tu tập? - ĐĐ Nguyên Thông
 Thảo luận 3. Phải chăng người xan tham pháp cũng có cái tốt vì vẫn quý giá trị của pháp? - TT Pháp Đăng
 Thảo luận 4. Có lập luận rằng bằng cấp (học vị) tốt cho chư tăng vì như vậy chứng tỏ được trình độ và được quần chúng kính trọng; tuy nhiên một số cho rằng chính bằng cấp khiến cho những tăng sĩ quá nặng danh vị. Quan niệm thế nào là hợp tình hợp lý? - TT Tuệ Quyền


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây đúng với ý nghĩa của chữ "xan tham"? 
A. Không muốn mất cái mình đang có /
 B. Không vui với cái người khác có/ 
C. Không muốn ai chỉ trích mình /
 D. Muốn có càng nhiều càng tốt

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây giúp một tỳ kheo xây chùa mà không dính mắc? 
A. Quan niệm chùa là của tứ phương tăng /
 B. Xây dựng chùa nhưng cũng không quên việc tu tập và hoằng pháp/ 
C. Nên có được sự liên hệ với "thiện hữu" để nhắc nhở /
 D. Cả ba điều trên


TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây là lời Phật dạy? 
A. Thiện pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp / 
B. Bậc giải thoát bỏ sau lưng cả thiện ác /
 C. Pháp nên được hiểu là phương thuốc trị bệnh (nói cách khác không phải là điều để thủ đắc) / 
D. Cả ba câu trên


TT Pháp Tín cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment