Thursday, May 4, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 4-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT  Giác Đẳng

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(VI) (206) Tâm Triền Phược

1. Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược này. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với cái dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với cái dục, không phải không tham ái... không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với thân không phải không tham ái... đối với sắc... Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh với mong cầu được sanh Thiên giới, với ý nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác!". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh... như vậy là tâm triền phược thứ năm.

Này các Tỷ-kheo, có năm tâm triền phược này.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Nếu sống nặng lợi dưỡng là thiếu tinh tấn thì thực hành khổ hạnh có được xem là tinh tấn thái quá? - TT Pháp Đăng
Thảo luận 2. Nhiều người chủ trương sự quan trọng của ẩm thực đối với người tu là thức ăn đạm bạc nhưng phải chăng với một người tinh tấn tu tập thì thức ăn ngon hay không ngon không là vấn đề? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 3. Phải chăng theo lời Phật dạy thì chúng ta nên tập chú vào những gì nên làm trong hiện tại hơn là quá đặt nặng kiếp sau? - TT Tuệ Siêu
Thảo luận 4: TT Giác Đẳng góp ý thêm câu 3


 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Theo bài kinh hôm nay thì sự đặt nặng hưởng thụ dục lạc có hệ quả nào đáng ngại với người tu tập?
 A. Đó là một tội lỗi lớn / 
B. Làm suy yếu sự nỗ lực kiên trì /
 C. Đó là điều đi ngược với khổ hạnh /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1:.B.

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây phù hợp với cách ăn uống theo lời Phật dạy? 
A. Ăn uống có tiết độ / 
B. Ăn uống với sự quán tưởng chân chánh /
 C. Ăn uống với chánh niệm /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2:.D.


No comments:

Post a Comment