Friday, May 12, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 12-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tín

Chương 5
 XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

(V) (215) Không Kham Nhẫn (1)

1. - Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm?

2. Quần chúng không ái mộ, không ưa thích; nhiều người hận thù; nhiều người tránh né; khi mạng chung, tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung; sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là năm?

4. Quần chúng ái mộ, ưa thích; không có người hận thù; không có nhiều người tránh né; khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn.

(VI) (216) Không Kham Nhẫn (2)

(Như kinh trên, số 215, chỉ thế vào mục 2: thay câu" nhiều người hận thù, nhiều người tránh né", bằng câu "là người hung bạo, là người không hối quá".)


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1. Khi gặp nghịch cảnh suy nghĩ như thế nào để có thể ngăn chặn tâm tham sân để không mắc phải lỗi lầm? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận 2. Là một người tu khi người ta chửi và đánh mình thì mình im lặng chịu đựng là thể hiện sự kham nhẫn hay nên hành xử như thế nào mới là kham nhẫn? TT Pháp Tân


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment