Wednesday, May 17, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 17-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương 5
 XXIII. Phẩm Du Hành Dài


(III) (223) Sống Quá Lâu (1)

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

2. Ðồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng; nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm; nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong những công việc gì phải làm; sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc.

Này các Tỷ-kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ.

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

4. Ðồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng; dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm; không có nhiều việc làm, không nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm; không sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc.

Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại một chỗ.


II. Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp
Thảo luận 1. Đối với người cư sĩ thì đời sống du mục và đời sống định cư cái nào tốt hơn và tốt ở mặt nào và không tốt ở mặt nào? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2: Nên chọn như thế nào để tìm nguồn an lạc trong đời sống tu tập của mình? - ĐĐ Nguyên Thông
Thảo luận 3: Nên xử sự như thế nào trong mọi hoàn cảnh có vui có buồn để  đời sống được hạnh phúc? - TT Pháp Đăng

 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment