Wednesday, May 24, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 24-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương 5
 XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ

(II) (232) Ðược Ái Mộ

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương để bắt chước. Thế nào là năm?

2. Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp; nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe; các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến; thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác; chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú; do đoạn tận các lậu hoặc vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại chỗ được các vị đồng Phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng, và đáng được làm gương để tu tập.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Cụm từ “các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh” chỉ cho những pháp nào? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Mệnh đề: “đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến” có gợi ý gì về cách học Phật Pháp? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3: Với ý nghĩa chủa đoạn kinh “dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác” thì chư tỳ kheo có nên học để “luyện thanh” chăng? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Làm thế nào để một tỳ khưu “chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú”? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 5. Những vai trò trong Tăng chúng như trụ trì, luật sự, giáo thọ … theo truyền thống cổ xưa được đào tạo thế nào? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 6. TT Pháp Tân chia sẻ thêm về bài học  III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Theo bài kinh hôm nay lãnh vực nào sau đây được Đức Thế Tôn khuyên chư tỳ kheo có những thành tựu?
 A. Pháp học /
 B. Pháp hành /
 C. Pháp thành /
 D. Cả ba câu A. B và C


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1:.D 

No comments:

Post a Comment