Wednesday, May 3, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 3-5-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương 5
 XXI. Phẩm Kimbila

(V) (205) Tâm Hoang Vu

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Ðạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Ðạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghi ngờ Pháp... nghi ngờ Tăng... nghi ngờ học pháp... phẫn nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm hoang vu thứ năm.

Này các Tỷ-kheo, có năm tâm hoang vu này.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Thắc mắc với điều chưa hiểu rõ có gọi là nghi hoặc? - TT Pháp Tân
Thảo luận 2. Một người xuất gia có tâm hoang vu so với người có tà kiến thì tâm thái nào nguy hiểm hơn? - TT Pháp Tín
Thảo luận 3. Câu “đại nghi đại ngộ” trong trường hợp nào là đúng? - TT Pháp Tân
Thảo luận 4; TT Giác Đẳng tóm tắt bài học

 III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Điểm nào sau đây nói lên sự khác giữa nghi hoặc và nghi ngờ với điều không hiểu rõ? 
A. Nghi hoặc là một thói quen trong lúc sự nghi ngờ với điều khó hiểu thì không hẳn là vậy /
 B. Nghi hoặc là sự lưỡng lự phân vân mà không chịu tìm hiểu để đi tới /
 C. Thái độ đặt câu hỏi hợp lý là nếu có câu trả lời hợp lý thì nhanh chóng xoá tan nghi ngời / 
D. Cả câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1:. D 

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây giúp người tu tập diệt trừ nghi hoặc?
 A. Chi thiền “tứ” giúp tiêu trừ trạng thái ngăn ngại nghi hoặc /
 B. Thân cận bậc thiện trí cũng là cách giúp diệt trừ nghi hoặc / 
C. Thái độ tích cực tìm hiểu của là cách tránh thái độ nghi hoặc /
 D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2:.D

No comments:

Post a Comment