Tuesday, June 27, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 27-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương 6

IV. Phẩm Chư Thiên

(II) (32) Không Thối Ðọa (1)

1. Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: "Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng Ðạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa.

Thiên nhân ấy nói như vậy, Bậc Ðạo Sư chấp nhận. Rồi Thiên nhân ấy nghĩ rằng: "Bậc Ðạo Sư đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ.

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, gọi các Tỷ-kheo:

- Ðêm nay, này các Tỷ-kheo, có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Ðứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng Ðạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ.

Tỷ-kheo kính Ðạo Sư, 
Cung kính Pháp và Tăng, 
Học pháp không phóng dật, 
Cung kính nghinh tiếp đón, 
Không thể bị thối đọa, 
Nhất định gần Niết-bàn.

III) (33) Không Thối Ðọa (2)

1. - Ðêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jatavana, đi đến Ta; sau khi đến đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Ðứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng Ðạo Sư, kính trọng Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng hổ thẹn, kính trọng sợ hãi. Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân bên hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ.

Cung kính bậc Ðạo Sư, 
Cung kính lớn Pháp Tăng, 
Ðầy đủ tàm và quý
Kính nhường và cung kính, 
Không thể bị thối đọa, 

Nhất định gần Niết-bàn.


III Thảo luận TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Xin cho minh hoạ cụ thể về một tỳ kheo sống với các pháp cung kính? TT Pháp Đăng

Thảo luận 2. Tâm cung kính là cá tính tự nhiên hay đức tính được hun đúc theo thời gian? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 3. Tại sao nghiêm túc trong sự tiếp đãi khách viếng là một pháp cung kính quan trọng? - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 4. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận


 III. Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Đặc điểm nào sau đây nói lên sự cung kính của một người hành trình sáu pháp Đức Phật giảng trong bài kinh hôm nay?  
A. Vị ấy khiêm tốn, không kiêu mạn / 
B. Vị ấy giữ ý tứ trong cách cư xử với tăng chúng và khách viếng /
 C. Vị ấy sống có trách nhiệm / 
D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1: .D

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây giúp chúng ta tăng trưởng được lòng cung kính? 
A. Thường lui tới diện kiến các bậc đáng kính /
 B. Sống y cứ trên Pháp Phật thay vì ngã chấp /
 C. Sống chung với những người khiêm cung /
 D. Ba điều trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2:.D

Trắc nghiệm 3.  Theo Phật Pháp, Pháp cung kính mang lại lợi lạc nào sau đây?
 A. Là dấu hiệu cát tường (mangala) / 
B. Là nhân lành mang lại quả phúc làm người cao sang /
 C. Là một trong những yếu tố khiến Phật Pháp hưng thạnh /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 3 là DNo comments:

Post a Comment