Saturday, June 3, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 3-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương 5
XXVI. Phẩm Cụ Túc Giới

(343) Năm Pháp (1)

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Sát sanh; lấy của không cho; sống không Phạm hạnh; nói láo; đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm?

4. Từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ không Phạm hạnh; từ bỏ nói láo; từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.

(344 - 350) Năm Pháp (2)

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ni... vị chánh học nữ... vị nam Sa-di... vị nữ sa-di, vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2 - Sát sanh; lấy của không cho; sống không Phạm hạnh; nói láo; đắm say rượu men, rượu nấu.

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là năm?

4-Từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ không Phạm hạnh; từ bỏ nói láo; từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

(351 - 360) Năm Pháp (3)

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị tà mạng ngoại đạo ly hệ... đệ tử trọc đầu... bện tóc... các du sĩ... các đệ tử của Magandika... kẻ theo phái cầm chĩa ba... người theo phái không phản đối... người theo phái Gotama... người theo pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm?

2. Sát sanh, lấy của không cho, không có Phạm hạnh, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu.


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người theo pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.


I I Thảo Luận TT Giác Đẳng Điều Hợp
Thảo luận  1. Phải chăng năm giới  (có sự tuỳ chuyển giới thứ ba ..) được xem là chuẩn mực chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Nếu những người ngoại giáo giữ năm giới trong sạch có thì có sanh thiên chăng? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Giữ năm giới vì tín lý tôn giáo có khác biệt gì với người giữ năm giới để tránh ác nghiệp? - ĐĐ Nguyên Thông


Thảo luận 4. Nên xem sự trì giới là tránh đường vào địa ngục hay đó là đường sanh thiên giới? - ĐĐ Pháp Tín


Thảo luận 5. Người Việt ít dám thọ ngũ giới vì quan niệm là "thọ giới mà không giữ được trong sạch thì tội nhiều hơn là không thọ giới tạo ác nghiệp"? - TT Pháp Tân

Thảo luận 6: TT Giác Đẳng tóm tắt bài học
 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment