Monday, June 26, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 26-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 6

IV. Phẩm Chư Thiên

(I) (31) Hữu Học

1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu?

2. Ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ.

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa.

3. Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu?

4. Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, các căn có phòng hộ, ăn uống có tiết độ.

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa.


III Thảo luận TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Có nhiều trường hợp một vị tỳ khưu không phải vì ưa thích nhưng vì hoàn cảnh phải bận rộn, sống nơi thực phẩm dư thừa,  thường gặp gỡ các hội chúng ... thì có gọi là sống trái với pháp tu tập chăng? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 2. Phải chăng phần lớn sự tu tập trong Phật Pháp y cứ trên tinh thần tự giác? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận


 III. Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Thuật ngữ "bậc vô học - asekha" được  hiểuchính xác với điều nào sau đây? 
A. Người chưa tu tập /
 B. Người không tu tập / 
C. Người đã hoàn tất hành trình tu tập / 
D. Người có khả năng tu tập

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 1:. C

Trắc nghiệm 2. Thói quen ưa thích lễ hội thuộc điều nào sau đây?
 A. Ưa công việc / 
B. ưa nói chuyện /
 C. ưa ngủ nghỉ /
D. ưa hội chúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu  2: .D 

Trắc nghiệm 3. Người nào sau đây được xem là người "ưa thích nói chuyện"? 
A. Khéo giao thiệp / 
B. Không nói không chịu được dù lời nói cần hay không cần /
 C. Thích nói pháp / 
D. Thích luyện thanh

TT Pháp Tân cho đáp án câu 2:.B

Trắc nghiệm 4. "Phòng hộ các căn" được tìm thấy ở người nào sau đây? 
A. Tránh tất cả tiếp xúc /
 B. Tịnh khẩu, tuyệt thực / 
C. Chánh niệm khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 4:.C.

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây được xem là đúng theo Phật học và khoa học?
 A. Ưa thích ngủ nghỉ có thể là thói quen chứ không hẳn là nhu cầu /
 B. Ngủ nhiều tâm muội lược / 
C. Thiếu ngủ khiến một người thiếu khả năng tập trung /
 D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 5:. D. 

 Trắc nghiệm 6. Điều nào sau đây phù hợp với pháp "tiết độ trong ăn uống"?
 A. Dễ nuôi (không đòi hỏi những thứ hợp khẩu) /
 B. Không ăn no (dù ngon nhưng ngưng lại vài miếng trước khi no bụng) / 
C. Chân chánh quán tưởng khi thọ dụng /
 D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu 6:.D .

Trắc nghiệm 7. Ý nghĩ nào sau đây của một người tu tập "không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, các căn có phòng hộ, ăn uống có tiết độ" phù hợp với Phật Pháp? 
A. Vì đó là tín lý tôn giáo (như các điều răn) /
 B. Vì đó là những ác nghiệp / 
C. Vì đó là những điều khiến thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm /
 D. Vì đó là những điều bị người đời chê trách


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu  7 : C.No comments:

Post a Comment