Monday, June 5, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 5-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương 6
I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính

(I) (1) Ðáng Ðược Cung Kính (1)

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:

2. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu?

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.


I I Thảo Luận Chư Tăng Điều Hợp
Thảo luận 1. Tu tập cách nào để vượt qua sự tham đắm vào một vật đẹp hoặc hiếm qúi? TT Pháp Tân

Thảo luận 2. Phải suy nghĩ tác ý như thế nào để có thể thu thúc không vướng mắc vào thương ghét thường tình? - TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Tu quán như thế nào trong thuận cảnh, trong cái đẹp để có thể xả ly được? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 4. ĐĐ Nguyên Thông chia sẻ Phật Pháp
 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment