Thursday, June 29, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 29-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 6

IV. Phẩm Chư Thiên

(V) (35) Minh Phần

1. - Có sáu pháp này thuộc về minh phần. Thế nào là sáu?

2. Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt.

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, là thuộc về minh phần.


III Thảo luận TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Tại sao hai chi pháp 5 và 6 đều nói về Níp Bàn nhưng tại sao lại nói thành hai chi pháp (vô nhiễm và tịch tịnh)? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Quán đoạn trừ là quán VỀ sự đoạn trừ hay là quán ĐỂ đoạn trừ (cũng như: quán về sự tịch tịnh hay quán để tịch tịnh?) - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3. Thế nào là ý nghĩa của "vô ngã trong khổ não"? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Tưởng (sanna) ở đây có phải là trạng thái chánh niệm như trong pháp hành tứ niệm xứ hay là sự quán chiếu (trầm tư dựa trên thực tại)? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 5. Quán tưởng thực tướng vô thường, khổ não, vô ngã có lợi ích cho tất cả mọi người chăng? - TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment