Friday, June 9, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 9-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương 6
I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính

(VIII) (8) Vô Thượng

1. - Có sáu vô thượng này, này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu?

2. Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học vô thượng, hành vô thượng, tùy niệm vô thượng. Này các Tỷ-kheo, có sáu vô thượng này.


I I Thảo Luận: TT Giác Đẳng Điều Hợp


 III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment