Wednesday, June 21, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 21-6-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng
Chương 6
III. Phẩm Trên Tất Cả

IV) (24) Núi Tuyết Sơn

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể phá vỡ vua núi Tuyết sơn, còn nói gì vô minh hạ liệt. Thế nào là sáu?

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thiện xảo nhập được Thiền định, thiện xảo trú được Thiền định, thiện xảo xuất khỏi Thiền định, thiện xảo trong sự an lạc Thiền định, thiện xảo trong cảnh giới Thiền định, thiện xảo trong sự dẫn khởi đến Thiền định.

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có thể phá vỡ vua núi Tuyết sơn, còn nói gì vô minh hạ liệt.


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng Điều Hợp


Thảo luận 1. Thuật ngữ samadhi trong bài kinh nầy có phải nói về "thiền định"? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận  2. phải chăng từ vựng samadhi trong bài kinh nầy bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định? - TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Thiện xảo trong  nhập định có thể hiểu với thí dụ nào sau đây? 
A. Một người có thể chen lấn để đi vào rạp hát /
 B. Một sa di có thể nhanh chóng hướng tâm vào bài kinh đang học dù chung quanh có nhiều tiếng ồn /
 C. Một diễn viên nhập vai /
 D. Một người có được chiếu khán nhập cảnh một quốc gia nào đó

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là B

Trắc nghiệm 2. Thiện xảo trong  trú định có thể hiểu với thí dụ nào sau đây?
 A. Một người có thể ổn định tâm ý trên đề mục thiền định /
 B. Một người ngủ rất ngon /
 C. Một người có thể sống thoải mái trong thiền đường nhiều tháng / 
D. Một người an cư lạc nghiệp


TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D


No comments:

Post a Comment