Monday, July 10, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 10-7-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:   TT Giác Đẳng

Chương 6

V. Phẩm Dhammika

(II) (44) Migasàlà

1. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà; sau khi đến, ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ Migasàlà thưa với Tôn giả Ananda:

2.- Thưa Tôn giả Ananda, điều nầy do Thế Tôn tuyên thuyết pháp cần phải hiểu như thế nào: "Cả hai sống Phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai? " Puràna, thân phụ của con, thưa Tôn giả, sống Phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là bậc nhất lai sanh với thân ở Tusità ( Ðâu-suất)". Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là bậc nhất lai, sanh với thân ở Tusità". điều nầy do Thế Tôn tuyên thuyết pháp cần phải hiểu như thế nào: "Cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai"?

- Này Chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn.

3. Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của nữ cư sĩ Migasàlà, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi Tôn giả Ananda, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà, sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Nữ cư sĩ Migasàlà đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Migasàlà thưa với con: "Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai". Puràna thân phụ con, thưa Tôn giả, sống Phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc nhất lai, sanh với thân ở Tusità". Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là bậc nhất lai, sanh với thân ở Tusità". Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai"? "Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasàlà: "Này Chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn".- Này Ananda, quả thật rất khó cho nữ cư sĩ Migasàlà với trí tuệ và trình độ hạn hẹp của một phụ nữ chỉ lo việc nội trợ con cái  có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người?  (“kā cānanda, migasālā upāsikā bālā abyattā ammakā ammakasaññā VAR, ke ca purisapuggalaparopariyañāṇe?")  Này Ananda, có sáu hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là sáu?

4.- Ở đây, này Ananda, [1] có người hoà mình, dễ chung sống, các đồng Phạm hạnh hoan hỷ sống chung nhưng vị ấy không  nghe Pháp, không  học pháp , không thể nhập vào tri kiến, không có đươc những giây phút tịnh lạc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng.

5. Ở đây, này Ananda, [2] có người hoà mình, dễ chung sống, các đồng Phạm hạnh hoan hỷ sống chung. vị ấy  nghe Pháp, học pháp ,  thể nhập vào tri kiến,  có đươc những giây phút tịnh lạc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi về thối đọa. Ở đây, này Ananda, những kẻ đo lường đo lường như sau: "Những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy; làm sao trong những hạng người này, có người hạ liệt, có người là thắng diệu? Và do sự đo lường ấy, này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây, này Ananda, hạng người này, khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng Phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có là người đo lường các hạng người. Chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananada, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người, hay là người như Ta.

6. Ở đây, này Ananda, [3] có hạng người có  phẫn nộ và kiêu mạn,  thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên; vị ấy không  nghe Pháp, không  học pháp , không thể nhập vào tri kiến, không có đươc những giây phút tịnh lạc. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng.

7. Ở đây, này Ananda, [4] có hạng người có phẫn nộ và kiêu mạn,  thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên nhưng vị ấy  nghe Pháp, học pháp ,  thể nhập vào tri kiến,  có đươc những giây phút tịnh lạc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa.

8. Ở đây, này Ananda, [5] có hạng người  có phẫn nộ và kiêu mạn,  thỉnh thoảng đàm luận; vị ấy không  nghe Pháp, không  học pháp , không thể nhập vào tri kiến, không có đươc những giây phút tịnh lạc. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng.

9. Ở đây, này Ananda, [6] có hạng người  có phẫn nộ và kiêu mạn,  thỉnh thoảng đàm luận; nhưng vị ấy  nghe Pháp, học pháp,  thể nhập vào tri kiến,  có đươc những giây phút tịnh lạc. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, Này Ananda, những kẻ đo lường đo lường như sau: "Những pháp ấy của vị này là như vậy; những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong những hạng người là hạ liệt, cò người là thắng diệu?" Và sự đo lường ấy, này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài.

Ở đây, này Ananda, hạng người hoà mình, dễ chung sống, các đồng Phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe Pháp, học pháp,  thể nhập vào tri kiến,  có đươc những giây phút tịnh lạc. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người. Chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người này hay là người như Ta.

Này Ananda, quả thật rất khó cho nữ cư sĩ Migasàlà với trí tuệ và trình độ hạn hẹp của một phụ nữ chỉ lo việc nội trợ con cái  có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Giới như thế nào, này Ananda, Puràna được thành tựu, giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Puràna có sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. Tuệ như thế nào, này Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ấy Puràna chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Puràna. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần.


III Thảo luận TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Câu kết của bài kinh hôm nay: Giới như thế nào, này Ananda, Puràna được thành tựu, giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Puràna có sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. Tuệ như thế nào, này Ananda, Isidatta được thành tựu, tuệ ấy Puràna chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Puràna. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần." Phải chăng người ta dễ lượng định về giới nhưng rất khó lượng định về tuệ? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 2. Có quan niệm rằng sự thực hành Phật pháp mới quan trọng chứ việc học không quan trọng lắm. Trong bài kinh hôm nay có Phật ngôn: vị ấy có nghe Pháp, có học pháp ,  có thể nhập vào tri kiến,  có đươc những giây phút tịnh lạc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa". Với Phật ngôn nầy chúng ta nên nghĩ gì về việc học Phật Pháp? - TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Ý nghĩa của câu nói: Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. (taṃ kissa hetu? imaṃ hānanda, puggalaṃ dhammasoto nibbahati)nên được hiểu thế nào? - TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment