Monday, July 17, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 17-7-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:   TT Giác Đẳng

Chương 6

V. Phẩm Dhammika

(X) (52) Vị Sát Ðế Lỵ

1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni ( Chaa nuốt sô ní) đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn:

2. - Ðối với Sát-đế-lỵ, thưa Tôn giả Gotama, vị ấy mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì?

- Ðối với Sát-đế-lỵ, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, xu hướng là trái đất, cứu cánh là tự tại.

- Nhưng đối với Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì?

- Ðối với Bà-la-môn, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, chú thuật là điểm tựa, tế tự là xu hướng, cứu cánh là Phạm thiên giới.

- Nhưng đối với gia chủ, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì?

- Ðối với gia chủ, này Bà-la-môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, nghề nghiệp là điểm tựa, công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cứu cánh.

- Nhưng đối với nữ nhân, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành tận cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì?

- Ðối với nữ nhân, này Bà-la-môn, đàn ông là mong muốn, trang điểm là cận hành, điểm tựa là con cái, không có địch thù là xu hướng, tự tại là cứu cánh.

- Nhưng đối với người ăn trộm, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì?

- Ðối với người ăn trộm, này Bà-la-môn, đồ lấy được là mong muốn, rừng rậm là cận hành, đao trượng là điểm tựa, tối tăm là xu hướng, không bị thấy là cứu cánh.

- Nhưng đối với Sa-môn, thưa Tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì?

- Ðối với Sa-môn, này Bà-la-môn, nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn, trí tuệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở hữu là xu hướng, Niết-bàn là cứu cánh.

3. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama. Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng và cứu cánh của các Sát-đế-lỵ, Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng, cứu cánh của các Bà-la-môn... của các gia chủ... của các nữ nhân... của các người ăn trộm... của các Sa-môn. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! ... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng!


III Thảo luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Ngưởi tu tập với  ý hướng "sống trong hiện tại" có nên nghĩ đến những "đại nguyện cao cả, xa xôi"? - TT Pháp Tân

Thảo luận 2. Nếu một người có khuynh hướng không phù hợp với cương vị bản thân thì cái gì sẽ xẩy ra? (thí dụ bản thân là người tu tập mà có xu hướng của một vị gia chủ chẳng hạn) - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 3. Sự khác biệt giữa sa môn và bà la môn trong bài kinh nầy cho chúng ta hiểu gì sự khác biệt giữa "thầy cúng" và "thầy tu" trong Đạo Phật ngày nay? - ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 4. Mục tiêu gần, mục tiêu xa, mục tiêu tối hậu của đời sống có nhất thiết phải phù hợp với nhau? - ĐĐ Nguyên Thông


Thảo luận 5. Nếu ý muốn và khuynh hướng mâu thuẩnt thì cuộc sống sẽ thế nào? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 6. TT Giác Đẳng đúc kết phần thảo luận III. Trắc Nghiệm

No comments:

Post a Comment