Monday, July 3, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 3-7-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 6

IV. Phẩm Chư Thiên

(IX) (39) Nhân Duyên

1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Thế nào là ba?

2. Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Sân là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Si là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ tham, không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ tham, chỉ có tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ sân, chỉ có sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ si, không si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ si, chỉ có si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ tham sanh, không phải do nghiệp từ sân sanh, không phải do nghiệp từ si sanh, chư Thiên được nêu rõ, loài Người được nêu rõ, hay những loài khác đang ở trong thiện thú. Này các Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ tham sanh, chính do nghiệp từ sân sanh, chính do nghiệp từ si sanh, địa ngục được nêu rõ, các loài bàng sanh được nêu rõ, các loại ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú.

Ðây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên.

3. Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Thế nào là ba?

4. Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không sân là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không si là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Không phải từ không tham, tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không tham, chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ không sân, sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không sân, chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ không si, si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không si, chỉ có không si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ không tham sanh, không phải do nghiệp từ không sân sanh, không phải do nghiệp từ không sân sanh, địa ngục được nêu rõ, loài bàng sanh được nêu rõ, cõi ngạ quỹ được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ không tham sanh, chính do nghiệp từ không sân sanh, chính do nghiệp từ không si sanh, chư Thiên được nêu rõ, loài Người được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong thiện thú.

Ðây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp khởi lên.


III Thảo luận TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Tâm thiện (kusala citta) khác với nhân thiện ( kusala hetu) thế nào? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 2. Có người cướp của người giàu đem cho người nghèo (như Robin Hood) theo Phật Pháp có xem là thiện nghiệp? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 3b: Làm sao chúng ta phân biệt trạng thái thiện hay bất thiện ở chính nội tâm của mình? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 4. Phật ngôn "không phải từ sân, vô sân khởi lên" có khẳng định là câu nói "lấy độc trị độc" không thể áp dụng được? - TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1: Con đường siêu đọa của chúng sanh tùy thuộc vào yếu tố nào sau đây: 
A. Trạng tháo tâm. 
B. Hành động đã làm. 
C. Phước báu đã huân tập. 
D. Cảm thọ vui buồn

TT Pháp  Đăng cho đáp án câu 1 là : B
TT Giác Đẳng cho đáp án câu 1 là : A

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây được xem là hợp lý theo Phật Pháp?
 A. Nhân thiện khiến tâm thiện / 
B. tâm thiện khiến nghiệp thiện / 
c. Nghiep thien khien canh gioi tai sanh an lac/
 D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Để nhận thức được trạng thái  nội tâm chúng ta nên làm điều nào sau đây?
 A. Nhìn vào phước báu mình có
/ B. Nhìn vào dư luận đối với bản thân
 C. Nhìn vào tâm bằng chánh niệm
 D. Nhìn vào khả năng của mình

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 3 là C

No comments:

Post a Comment