Thursday, July 6, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 6-7-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:   TT Tuệ Siêu

Chương 6

IV. Phẩm Chư Thiên

(XI) (41) Ðống Gỗ

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta. Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát cùng với số đông Tỷ-kheo, từ núi Gijjhakùta đi xuống. Tôn giả thấy tại một chỗ nọ, một đống gỗ to lớn, thấy vậy liền nói với các Tỷ-kheo:

- Này các Hiền giả, các Hiền giả có thấy đống gỗ to lớn ấy không?

- Thưa Hiền giả, có thấy.

2. - Nếu muốn, này các Hiền giả, một Tỷ-kheo có thần không, đạt được tâm tự tại có thể quán (Tập Sớ Sallakkheyya: Thắng giải, thiên về, hướng về) đống gỗ ấy thành địa đại. Vì cớ sao? Vì rằng có địa giới trong đống gỗ lớn ấy, y tựa theo đó, Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại có thể quán đống gỗ ấy thành địa đại.

3. Nếu muốn, này các Hiền giả, Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ lớn ấy thành nước... thành lửa... thành gió... thành tịnh... thành bất tịnh. Vì cớ sao? Vì rằng có bất tịnh trong đống gỗ lớn ấy, y tựa theo đó, Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ ấy thành bất tịnh.


III Thảo luận TT Giác Đẳng điều hợp


 III. Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây về "năng lực rộng lớn" là có thể xẩy ra? 
A. Động đất ở Nhật Bản tạo nên sóng thần ở Nam Cực / 
B. Một sự việc lôi thôi trên chuyến bay làm cổ phiếu hãng máy bay mất giá gần một tỷ Mỹ Kim /
 C. Nỗi buồn trên lưng ngựa của Đại đế Asoka làm thay đổi cả lịch sử Đạo Phật /
 D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Theo tôn giả Sàrìputta thì một đống gỗ có thể biến thành đại địa vì những thành tố nào sau đây?
 A. Một nội tâm có định lực tam muội /
 B. Trong đống gỗ có nguyên tố địa đại /
 C. Ý muốn của một người "có tâm tự tại" /
 D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D.

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây đúng theo Phật học? 
A. Vũ trụ không được nói là hữu hạn hay vô hạn /
 B. Thế giới vật chất bao la bị chi phối bởi nghiệp lực /
 C. Nghiệp lực bất khả tư nghì bị chi phối bởi tâm lực /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3 : D .


Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây được xác nhận trong Phật Pháp?
 A. Thế giới vật chất tồn tại khách quan có trước và độc lập với ý thức con người / 
B. Thế giới vật chất sanh khởi và tồn tại HOÀN TOÀN do tâm thức biến hiện (Tâm như người thợ vẽ, hay vẽ ra ngũ uẩn, và các pháp thế gian, tất cả do tâm sinh) /
 C. Vật chất sanh khởi cho nghiệp, tâm, thời tiết, và dưỡng tố /
D. Tất cả do thượng đế tạo nên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 4: B .
TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số 4: C

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây được tìm thấy trong tam tạng kinh điển? 
A. Ý nghiệp mạnh hơn thân nghiệp, khẩu nghiệp / 
B. Tâm khéo tu tập có lợi ích lớn lao khôn cùng / 
C. Tâm dẫn đầu tất cả hiện tượng nhân quả, vui khổ; tâm là chủ, tâm tạo tác /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 5: D

No comments:

Post a Comment