Friday, July 14, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 14-7-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:   TT Tuệ Quyền

Chương 6

V. Phẩm Dhammika

(VIII) (50) Các Căn

1. - Với căn không phòng hộ, này các Tỷ-kheo, với người khiếm khuyết phòng hộ các căn, giới đi đến hủy hoại; với giới không có, có ai khiếm khuyết về giới, chánh định đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với ai khiếm khuyết chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy hoại. Với tri kiến như thật không có, với ai khiếm khuyết tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy hoại. Với nhàm chán, ly tham không có, với ai khiếm khuyết nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại.

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá khiếm khuyết, thời các chồi non không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với căn không phòng hộ, với người khiếm khuyết phòng hộ các căn... giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại.

3. Với các căn được phòng hộ, này các Tỷ-kheo, với người đầy đủ các căn được phòng hộ, giới đi đến đầy đủ. Với giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Với chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Với tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến đầy đủ. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ.

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá đầy đủ, thời chồi non đi đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với căn được phòng hộ, với người đầy đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đầy đủ... giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ.


III Thảo luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Đoạn kinh sau đây;"Với giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Với chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật "đi đến đầy đủ. Với tri kiến như thật có mặt" có phải nói về giới, định, tuệ? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Tri kiến như thật (yathābhūtañāṇadassana) được định nghĩa thế nào? và tại sao thành tựu viên mãn nhờ chánh định? - TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Có thể chăng một  người chứng đắc giải thoát nhưng không nhàm chán luân hồi (có thể bắt cá hai tay)? - ĐĐ Nguyên Thông
 III. Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Ca dao có câu "Đố ai quét sạch lá rừng, để ta khuyên gió gió đừng rung cây". Mượn ý tưởng câu ca dao đó, người nào sau đây được xem là có cách suy nghĩ hợp lý theo Phật Pháp?
 A. Người mong là không bao giờ gặp cảnh phiền não /
 B. Người mong là tâm không bao giờ phiền não /
 C. Người phòng hộ sáu căn /
 D. Người mong có được sự hỗ trợ của người khác để tâm không phiền não


TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là C

 Trắc nghiệm 2. Sự hiểu biết nào sau đây được gọi là Tri kiến như thật (yathābhūtañāṇadassana)?
 A. Sự thật như thế nào thì nhận biết như vậy thí dụ cái gì vô thường nhận thức là vô thường /
 B. Trí tuệ không bị phiền não chi phối như tấm gương phản chiếu không phủ mờ / 
C. Trí tuệ không chi phối bởi định kiến chấp thủ /

 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment